Begripsbepalingen

 1. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
 2. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger.
 3. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.
 4. Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom.
 5. Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd.
 6. Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het vakantiehuis betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.
 7. Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient direct te worden voldaan bij reservering via het internet boekingssysteem (middels I-deal betaling).
 3. Na ontvangst van de aanbetaling door Landgoed Oranjehorst wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 20% van de huursom (dus excl. kosten en borg),

– bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 75% van de huursom (dus excl. kosten en borg) en

– bij opzegging binnen 14 dagen voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.

 1. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 2. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw voorkeur van huisnummer. Bij overmacht kan dit door verhuurder gewijzigd worden. Wij brengen u daarvan op de hoogte.

 

Betaling

 1. De huursom (exclusief borg) wordt geheel via de bank voldaan.
 2. Een aanbetaling van 20% dient bij de boeking te geschieden.
 3. Uiterlijk 4 weken voor aankomst dient de volledige huurprijs te zijn voldaan.
 4. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst met gehele betaling via de bank dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 5. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 6. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 7. Indien landgoed Oranjehorst door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. Landgoed Oranjehorst verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De borgsom van €100 moet contant betaald worden bij aankomst.
 2. Uit deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar die samen met de huurder de woning inspecteert.
 4. De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar te worden gemeld.
 5. De eindcontrole op schades wordt voor het vertrek van huurder gedaan

Aansprakelijkheid

 1. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 2. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 3. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan de beheerder worden gemeld.
 4. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.
 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimte(n) of op het terrein bevinden. Deze zaken verblijven in het gehuurde of op het terrein van Landgoed Oranjehorst voor eigen risico van de eigenaar een/of belanghebbende.

 

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden. In geen geval mag dit aantal groter zijn dan vier per woning.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

 

 

  Schoonmaak

  1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij deze beheerder zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
  2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

   

  Roken

  1. Roken binnenshuis is niet toegestaan .

   

  Huisdieren

  1. Meenemen van huisdieren is toegestaan en wordt door huurder vooraf in de reservering gemeld.
  2. Honden dienen te alle tijden aangelijnd te zijn.
  3. Schade veroorzaakt door een hond wordt verhaald op de eigenaar die te allen tijde verantwoordelijk is voor zijn/haar hond.
  4. Huurder is verplicht het huis bij vertrek haarvrij op te leveren, ook bij laten doen van de eindschoonmaak.

   

  Paarden

  1. Het stallen en berijden van een paard gebeurt op eigen risico.
  2. Gebruik van de weidegang is op eigen risico.
  3. Van de gasten wordt verwacht dat zij verantwoordelijk en oplettend met de geboden spullen omgaan. Eventuele schade wordt op de huurder verhaald.
  4. Het dragen van veiligheidshelm is verplicht tijdens het rijden
  5. Paarden die bij ons gestald worden dienen op tijd ontwormd te zijn en op tijd hun inentingen te hebben gehad. U dient het paspoort van uw paard bij te hebben bij aankomst en verblijf.

   

  Aankomst- en vertrektijden

  1. De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur in de middag.
  2. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur ’s morgens.
  3. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd.
  4. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

   

  Verantwoordelijkheden en verplichtingen

  1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
  2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
  3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
  4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
  5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.

   

  Disclaimer

  1. Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de web site. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten.
  2. Op verschillende plekken op onze site is een link gemaakt naar websites van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij links en tips. Landgoed Oranjehorst is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud hiervan.